Warunki użytkowania

Ogólne warunki użytkowania usług firmy Bosch Thermotechnik GmbH dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ (stan: 01/2016)

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania regulują prawa i obowiązki podczas korzystania ze strony internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ oraz oferowanych tam usług. Ponadto zawierają one informacje dotyczące ochrony danych osobowych (Interesanci, punkt 5). Operatorem stron jest firma Bosch Thermotechnik GmbH (dalej określana jako "Bosch" lub "my"). Dokładniejsze informacje na nasz temat znajdują się w sekcji Metryczka.

1. Oferta i dostępność

1.1. https://www.jakiegrzanie.pl/ to platforma zawierająca różne funkcje, za pomocą których użytkownicy (dalej określani jako "Użytkownicy" lub "Interesanci") mogą, między innymi, wywoływać informacje i zażądać niewiążącego kontaktu przez instalatora.

1.2. Udostępnione usługi mogą obejmować, przykładowo, udostępnienie danych, artykułów, dokumentów zdjęciowych i dźwiękowych, informacji oraz innych treści. Zakres udostępnionych usług jest określony w opisie usług pod adresem https://www.jakiegrzanie.pl/.

1.3. Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania usług oferowanych na stronie internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ oraz do terminowego ograniczenia korzystania z udostępnionych usług. Interesantowi nie przysługuje roszczenie do zachowania określonych świadczeń lub części świadczeń.

1.4. Nieodpłatne usługi nie podlegają roszczeniu dotyczącemu ciągłego korzystania. Nie ma gwarancji, że dostęp lub korzystanie ze strony https://www.jakiegrzanie.pl/ nie zostaną przerwane przez prace konserwacyjne, dalszy rozwój lub też inne zakłócenia, które mogą prowadzić także do utraty danych. Staramy się zapewnić możliwie nieprzerwaną użyteczność usług https://www.jakiegrzanie.pl/. Jednakże mogą wystąpić usterki techniczne (jak np. przerwanie zasilania elektrycznego, błędy sprzętu i oprogramowania, problemy techniczne w przewodach danych), powodujące czasowe ograniczenia lub przerwy w funkcjonowaniu.

1.5. Aby zabezpieczyć nasze systemu oraz podmioty trzecie przed szkodliwymi programami i treściami, np. wirusami, trojanami lub spamem, możemy stosować techniczne środki bezpieczeństwa. Obejmuje to, między innymi, zastosowanie systemów filtrujących, jeżeli są one przeznaczone w szczególności do ochrony systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych.

2. Zapytania o nawiązanie kontaktu przez instalatora

2.1 Gdy Interesant przekaże nam zapytanie o nawiązanie kontaktu przez wykwalifikowanego instalatora, jest to niewiążące żądanie kontaktu przez instalatora.

2.2 Stosunek umowny o wykonanie zlecenia powstaje wyłącznie między Interesantem a danym instalatorem. Treść umowy jest zależna od ustaleń dokonanych z danym instalatorem.

2.3 W celu zażądania ofert od instalatorów wymagane jest podanie określonych danych (w szczególności danych kontaktowych) na stronie https://www.jakiegrzanie.pl/, które muszą zostać podane przez Interesanta kompletnie i poprawnie. Jeśli podanie nieprawidłowych danych spowoduje powstanie dodatkowych kosztów, to za ich pokrycie odpowiada Interesant.

2.4 W przypadku wysłania zapytania ofertowego na stronie internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ Interesant wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie wprowadzonych danych na potrzeby jak najlepszego przetworzenia oraz na przekazanie ich instalatorom. Obowiązuje to dodatkowo dla zasad ochrony danych Bosch, które można wywołać tutaj.

2.5 W odniesieniu do zapytań złożonych na stronie https://www.jakiegrzanie.pl/ nie ponosimy gwarancji, że możliwe będzie znalezienie instalatora w okolicy lub też, że instalator skontaktuje się z Interesantem w krótkim czasie.

2.6 Interesant wyraża zgodę na kontakt pracownika naszej firmy lub upoważnionego podmiotu trzeciego w ramach przeprowadzania ankiety wśród klientów.

3. Zakres dozwolonego użytkowania

3.1 Prawo do użytkowania ogranicza się do dostępu do strony internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/, jak również do wykorzystania odpowiednich danych dostępnych na stronie https://www.jakiegrzanie.pl/ w ramach regulacji określonych w niniejszych warunkach użytkowania.

3.2 Za stworzenie leżących w zakresie odpowiedzialności użytkownika warunków technicznych niezbędnych do korzystania z usług (w szczególności sprzętu, przeglądarki internetowej i dostępu do internetu) odpowiedzialność ponosi sam użytkownik. Ani my, ani strona https://www.jakiegrzanie.pl/ nie jesteśmy zobowiązani do udzielania wszelkiego doradztwa w tym zakresie.

4. Ochrona treści, odpowiedzialność za treści podmiotów trzecich

4.1 Treści dostępne na stronie internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ są przeważnie chronione prawem autorskim, prawem ochrony marki i prawem o konkurencji lub innymi prawami ochronnymi i stanowią odpowiednio własność naszą, własność naszych klientów lub innych podmiotów trzecich, którzy udostępnili odpowiednie treści. Zestawienie treści na stronie internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ jest również chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych treści jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania i w ramach strony https://www.jakiegrzanie.pl/.

4.2 Treści dostępne na stronie internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/ pochodzą częściowo od nas, a częściowo od innych użytkowników lub pozostałych podmiotów trzecich. Treści użytkowników i pozostałych podmiotów trzecich są dalej określane jako "treści zewnętrzne".

4.3 W odniesieniu do treści zewnętrznych nie przeprowadzamy kontroli pod kątem kompletności, poprawności i zgodności z prawem, i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności ani też nie dajemy gwarancji kompletności, poprawności, zgodności z prawem i aktualności treści zewnętrznych. Obowiązuje to także w odniesieniu do jakości treści zewnętrznych i ich przydatności określonego celu.

5. Ochrona danych i wykorzystanie danych osobowych

5.1 Do wymogów jakości naszej firmy i strony https://www.jakiegrzanie.pl/ należy odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi użytkowników (te dane są określane jako "dane osobowe"). Dlatego też dane osobowe wynikające z korzystania z dostępnych usług są przez nas gromadzone, zapisywane i przetwarzane tylko w zakresie wymaganym do zgodnego z umową świadczenia tych usług oraz dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa. Dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem poufności oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ochrony danych, a wszelkie dane kontaktowe oraz dane wymagane do planowanej wymiany instalacji ogrzewczej będziemy przekazywać jedynie odpowiednim firmom instalacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane przez oferenta dopóty, dopóki aktywne będą świadczenia oferowane za pośrednictwem strony internetowej https://www.jakiegrzanie.pl/, po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte z systemu.

5.2 Ponadto wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie po udzieleniu jednoznacznej zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć.

5.3 Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w osobnych ogólnych zasadach ochrony danych firmy Bosch.

5.4 W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, dodatkowo oprócz zapoznania się z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych firmy Bosch dostępnymi na stronie https://www.jakiegrzanie.pl/ możliwy jest kontakt na adres info@jakiegrzanie.pl.

6. Odpowiedzialność

6.1 W ramach korzystania z nieodpłatnych usług nasza odpowiedzialność za lekkie zaniedbania i naruszenia zobowiązań jest wykluczona, jeśli nie wynikną szkody z tytułu naruszenia życia, ciała lub zdrowia albo nie zostaną naruszone gwarancje lub roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkty. Ponadto nienaruszona pozostaje odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których spełnienie w ogóle umożliwia prawidłowe przeprowadzenie przedmiotu wykorzystania oraz, których spełnienia użytkownik może się regularnie spodziewać. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez podmioty pomagające nam w realizowaniu usług.

6.2 Jeśli zgodnie z niniejszymi postanowieniami nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności naszych organów oraz podmiotów pomagających nam w realizowaniu usług, w szczególności naszych pracowników.

6.3 W żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za usługi, zlecone przez użytkownika podmiotom trzecim za pośrednictwem strony https://www.jakiegrzanie.pl/. Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwość usług świadczonych przez wykonujących instalatorów lub usługodawców.

7. Zmiany warunków użytkowania, zmiany usług

7.1 https://www.jakiegrzanie.pl/ zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie.

7.2 W każdej chwili jesteśmy uprawnieni do zmiany usług udostępnionych nieodpłatnie na stronie https://www.jakiegrzanie.pl/, nieodpłatnego lub odpłatnego udostępnienia nowych usług oraz do zaprzestania udostępniania nieodpłatnych usług. W każdym przypadku będziemy przy tym uwzględniać interesy użytkowników.

8. Postanowienia ogólne

8.1 Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa handlowego Narodów Zjednoczonych.

8.2 Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków użytkowania straci ważność, to obowiązywanie pozostałych postanowień pozostaje nienaruszone. Strony są w takim przypadku zobowiązane do wspólnego opracowania postanowień możliwie zbliżonych pod względem gospodarczym do postanowień nieważnych. Powyższy obowiązuje odpowiednio w przypadku uzupełniania ewentualnych braków w umowach.

Bosch Thermotechnik GmbH,

Stan: 01/2016

close

Przekazanie danych

Firma Bosch Thermotechnik GmbH gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wprowadzone dane w celu przekazania ich odpowiednim firmom instalacyjnym oraz umożliwienia im nawiązania z Tobą kontaktu. W celu zagwarantowania jakości otrzymasz ankietę poświęconą zadowoleniu i efektom usługi pośrednictwa. Jeśli tego nie chcesz, wyślij wiadomość e-mail na adres info@jakiegrzanie.pl

Zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych z Bosch Thermotechnik GmbH z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne

close

Przykro nam

Wystąpił nieoczekiwany błąd i pracujemy nad jego usunięciem. Spróbuj ponownie później.

close

Przykro nam

Wystąpił nieoczekiwany błąd i pracujemy nad jego usunięciem. Spróbuj ponownie później.

close

Teraz możesz bezpłatnie i niewiążąco otrzymać 3 oferty, porównać je i skorzystać z najlepszego stosunku ceny do wydajności.

close

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalne programy samorządowe, wspierające czystą energie, pozwlają na uzyskanie atrakcyjnych dofinansowań — nasze firmy instalacyjne pomagają przy składaniu wniosków.

close

Gwarancja na urządzenia, zgodnie z warunkami gwarancji.

close

Dzięki dużej liczbie wykwalifikowanych firm instalacyjnych znajdziemy odpowiednią lokalną firmę do montażu systemu ogrzewania.

close

Wystarczą 2 minuty, aby utworzyć zapytanie ofertowe — my zajmiemy się znalezieniem odpowiednich firm instalacyjnych, spełniających wymogi zapytania.

close

Bezpieczne przesyłanie danych przez szyfrowane połączenie — dane kontaktowe są przekazywane wyłącznie w celu opracowania oferty.

close

Podanie numeru telefonu

Numer telefonu ułatwia firmom instalacyjnym przedstawienie wyjaśnień w przypadku pytań lub ustalenie terminu.

close

Podanie adresu e-mail

Twój adres e-mail jest potrzebny do przesłania potwierdzenia. Ponadto posłuży on firmom instalacyjnym do nawiązania kontaktu.